top of page

Algemene voorwaarden Stichting Vrienden van de Club 111

Versie: 20220901

U kunt doneren aan de Stichting Vrienden van de Club 111 (stichting zonder winstoogmerk), statutair gevestigd te Eindhoven en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 41092125.

Stichting Vrienden van de Club 111 is niet aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.


Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan de Stichting Vrienden van de Club 111 wordt gedaan. Bij het registreren als donateur wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren. De Stichting Vrienden van de Club 111 behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.


Rechten en plichten van Stichting Vrienden van de Club 111

Elke betaling die door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan de Stichting Vrienden van den Club 111 en zal worden aangewend voor ondersteuning van het openbaar Lampegat Carnaval. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van de Stichting Vrienden van de Club 111. Restitutie is niet mogelijk. De Club 111 neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens de Club 111 bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen. Zie verder ons privacy statement op de website www.club111.nl


Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat de Stichting Vrienden van de Club 111 de donatie zal aanwenden voor ondersteuning van het openbaar Lampegat carnaval, overeenkomstig met de missie en visie van de Club 111. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.


Juridisch

Op uw donatie en op deze donatie voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt.

De Stichting Vrienden van de Club 111 verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in onze Privacystatement; zie https://www.club111.nl/privacy/ .

De Stichting Vrienden van de Club 111 zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals vermeld op https://www.club111.nl/leveringsvoorwaarden/ .


Algemene Voorwaarden: Tekst
bottom of page