top of page

Privacy statement

Versie: 20220901

De Stichting Vrienden van de Club 111, gevestigd aan Thomas à Kempislaan 38, 5643 NT te Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.club111.nl

Thomas à Kempislaan 38, 5643 NT Eindhoven

+31 (0)6 81 47 81 48


Onze secretaris is de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming van Club 111. Hij/zij is te bereiken via info@club111.nl

Rekeningnummer : NL06 INGB 0000 5913 21 t.n.v. Vrienden Club 111


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41092125.


Algemene voorwaarden: https://www.club111.nl/algemene-voorwaarden/

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting vrienden van de Club 111 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Algemene persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanaf het moment van je aanmelding:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Indien van toepassing; zakelijke gegevens

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Aantallen bestelde toegangskaarten/consumptiemunten/etc.

 • Jaartal van aanvang donateurschap

 • Betaalgegevens donaties en bestellingen

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@club111.nl , dan verwijderen wij deze informatie.


Intern gebruik:

Alleen de bestuurders van Club111 hebben inzage in (een deel van) je persoonsgegevens als daar aanleiding toe is om onze “bedrijfsvoering” zo optimaal mogelijk te laten verlopen en jou zo goed mogelijk te kunnen informeren of te kunnen bevragen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Club 111 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en bestelformulieren

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Om inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van onze donateurs

 • Voor eventuele felicitaties bij jubilea en/of verjaardagen

 • Club 111 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Club 111 neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Club 111) tussen zit.


Club 111 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • ING-bankieren t.b.v. verwerking van financiële transacties

 • E-Boekhouden t.b.v. verwerking financiële- en ledenadministratie

 • Google Workspace t.b.v. mailwisselingen, gegevensverwerking, aanmaken incassobatches, input t.b.v. verzending nieuwsbrieven, registratie bestellingen, registratie betalingen, inschrijving nieuwe donateurs, het doen van bestellingen door donateurs en door donateurs in te vullen spreadsheets met hun persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor onze administratie

 • Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter t.b.v. onderlinge contacten (social media)

 • Mailchimp t.b.v. verzending nieuwsbrieven

 • Mollie t.b.v. verwerking betalingen voor bestellingen uit onze webshop.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Club 111 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verwerkt.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de in ons bezit zijnde gegevens

 • Vanaf de aanvang van je donateurschap en vervolgens zolang je donateurschap voortduurt

 • Maximaal 44 jaar na opzegging van je donateurschap en/of staken van betaling van je donatie (voor het geval opnieuw aanmelding plaats vindt en/of betaling van je donatie weer wordt hervat)

 • Zo lang als wettelijk noodzakelijk wordt geacht

Delen van persoonsgegevens met derden:

Club 111 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Club 111 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Club 111 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Club 111 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te

sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@club111.nl


Intrekking van toestemming voor de gegevensverwerking leidt automatisch tot beëindiging van je donateurschap vanwege de noodzaak tot het toegang hebben tot je gegevens.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van

je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.


Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Club 111 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Club 111 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@club111.nl

Privacy Statement: Tekst
bottom of page